Početna Jednostrani raskid ugovora

Jednostrani raskid ugovora

Jednostrani raskid ugovora


Kupac–potrošač koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način, odnosno putem web shopa ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu-potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca-potrošača, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac-potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca-potrošača o ovom pravu, pravo Kupca-potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac-potrošač primi tu obavijest.

Kupac-potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem slanja e-mail adrese na: [email protected] ili poštanskim putem na adresu sjedišta Prodavatelja u Zagrebu, Stupničke Šipkovine 3/1. Po zaprimanju obavijesti o raskidu ugovora, Prodavatelj će uputiti Kupcu-potrošaču potvrdu o zaprimanju, i to putem elektroničke pošte.

 

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je zaprimio od Kupca-potrošača, ako je isti iznos zaprimio, i to na isti način na koji je izvršena uplata. Povrat će se izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio obavijesti Kupca-potrošača o raskidu. Robu, zajedno sa originalnim pakiranjem i svom dokumentacijom, Kupac-potrošač mora vratiti na adresu sjedišta Prodavatelja u Zagrebu, Stupničke Šipkovine 3/1, i to najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obavijesti. Trošak povrata robe snosi Kupac-potrošač. Kupac-potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Kupac-potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:


-    Prodavatelj ugovor u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca-potrošača, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
-    predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupac-potrošač na jednostrani raskid ugovora;
-    predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupac-potrošač ili koja je jasno prilagođena Kupcu-potrošaču;
-    predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
-    predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
-    ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
-    predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
-    predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;

kao niti u ostalim situacijama sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača i ostalim važećim propisima.